Nhạc Cuối Tuần: Nhạc phẩm : Anh – Nhạc Nguyện Văn Đông – Ngọc Tuyến

Nhạc phẩm : Anh – Nhạc Nguyễn Văn Đông -Ca sĩ Ngọc Tuyến – Hòa Âm Trần Việt

Audio : Anh – Ng Văn Đông – Ngọc Tuyến – Trần Viết