Nhac Cuoi Tuần : Torn Between Two Lovers- Mary Mcgregor

 Nhạc Cuối Tuần : Torn Between Two Lovrs

Mary Mcgregor

 

MARY MACGREGOR –

TORN BETWEEN TWO LOVERS LYRICS

There are times when a woman has to say what’s on her mind
Even though she knows how much it’s gonna hurt
Before I say another word, let me tell you “I love you”
Let me hold you close, and say these words as gently as I can
“There’s been another man that I’ve needed and I’ve loved,
But that doesn’t mean I love you less,
And he knows he can’t possess me, and he knows he never will,
There’s just this empty place inside of me that only he can fill”

(chorus)
Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving both of you is breaking all the rules
Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving you both is breaking all the rules

You mustn’t think you failed me just because there’s someone else
You were the first real love I ever had,
And all the things I ever said
I swear they still are true
For no one else can have the part of me I gave to you

Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving both of you is breaking all the rules
Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving you both is breaking all the rules

Couldn’t really blame you if you turned and walked away
But with everything I feel inside, I’m asking you to stay

Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving both of you is breaking all the rules
Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving you both is breaking all the rules

Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving both of you is breaking all the rules
Torn between two lovers, feeling like a fool
Loving you both is breaking all the rules

 

MARY MACGREGOR –

TỪ GIỮA HAI NGƯỜI LOVERS 

Có những lúc một người phụ nữ phải nói những gì trong đầu  của mình

Mặc dù  em  biết nó sẽ đau đến mức nào

Trước khi  em nói một lời khác, hãy để  em nói với  anh “Tôi yêu anh”

Hãy để  em giữ  anh gần hơn , và nói những lời nhẹ nhàng nhất có thể

“Có một người đàn ông khác mà  em cần và  em yêu,

Nhưng điều đó không có nghĩa là  em yêu  anh ít hơn,

Và anh ấy biết anh ấy không thể sở hữu tôi, và anh ấy biết anh ấy sẽ không bao giờ,

Chỉ có chỗ trống này bên trong  em mà chỉ có anh mới có thể lấp đầy “

(Điệp khúc)

 Giông bão giữa hai người yêu, cảm giác như một kẻ ngốc

Yêu cả hai bạn đều phá vỡ mọi quy tắc

  Tách ra giữa hai người yêu, cảm giác như một kẻ ngốc

Yêu cả hai bạn là phá vỡ tất cả các quy tắc

 Anh không được nghĩ rằng  anh đã thất bại  em chỉ vì có người khác

 Anh là tình yêu thực sự đầu tiên  em từng có,

Và tất cả những điều  em từng nói

 Em thề rằng họ vẫn đúng

Vì không ai khác có thể có một phần của em ,  em đã trao cho  anh

 Tách ra giữa hai người yêu, cảm giác như một kẻ ngốc

Yêu cả hai  anh đều phá vỡ mọi quy tắc

  Tách ra giữa hai người yêu, cảm giác như một kẻ ngốc

Yêu cả hai  anh là phá vỡ tất cả các quy tắc

Không thể đổ lỗi cho anh nếu  anh quay lại và bỏ đi

Nhưng với mọi thứ  em cảm thấy bên trong,  em yêu cầu anh ở lại

  Làm mất giữa hai người yêu, cảm giác như một kẻ ngốcYêu cả hai  anh đều phá vỡ mọi quy tắcLàm mất giữa hai người yêu, cảm giác như một kẻ ngốcYêu cả hai anh là phá vỡ tất cả các quy tắcLàm mất giữa hai người yêu, cảm giác như một kẻ ngốcYêu cả hai anh đều phá vỡ mọi quy tắc

Làm mất giữa hai người yêu, cảm giác như một kẻ ngốcYêu cả hai anh là phá vỡ tất cả các quy tắc