Nơi đáng sống cho ai?

Nơi đáng sống cho ai?

  
Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta có bao giờ được thế này không?”

Ngo Du Trung FB

Có lẽ khắp thế giới không có cái xứ nào mà đi làm culi cũng phải hối lộ; làm đĩ cũng phải hối lộ; làm từ thiện phải xin phép; cả làng họp lại làm đường để đi cho khỏi bị ngập cũng bị cấm; đi lính thì bị bắt đứng yên cho giặc bắn chứ không được bắn lại; chửi giặc xâm lăng một tiếng thì bị bắt nhốt… như Việt Nam.

Vậy mà có đứa cứ oang oang Việt Nam yên bình, ổn định, đáng sống…