Phỏng vấn cô Nguyễn Thúy Quỳnh, phát ngôn nhân HAEDC.

 Phỏng vấn cô Nguyễn Thúy Quỳnh, phát ngôn nhân HAEDC.