Qua Cơn Mê Nhac: Trịnh Lam Ngân-Ca sĩ: Thiên Kim

Qua Cơn Mê

Nhac: Trịnh Lam Ngân-Ca sĩ: Thiên Kim