SUMMER STEPHAN DISTRICT ATTORNEY

SUMMER

STEPHAN

 DISTRICT ATTORNEY

 Trong hơn 28 năm, tôi đã tự hào làm việc với tư cách Là Công Tố Viên tại Quận Hạt San Diego và bây giờ là Chánh Biện Lý của Quận. Là con của những người nhập cư yêu đất nước này, tôi làm việc mổi ngày để làm cho San Diego trở thành địa điểm sáng  và làm cho nước Mỹ trở nên tuyệt vời hơn. Trách nhiệm hàng đầu của tôi là giử cho cộng đồng của chúng ta an toàn và tôi tự hào rằng San Diego có tỷ lệ tội phạm thấp nhất so với những thành phố lớn nào ở Mỹ.

Không có gì quan trọng hơn là đảm bảo có công bằng trong hệ thống công lý của chúng ta để những người nguy hiểm phải đứng sau song sắt nhà giam, và những người kiếm được cơ hội thứ hai có thể tự quay đầu thay đổi cuộc sống của họ.

(Summer Stephan ký tên)

  • Chấm dứt tình trạng buôn bán người và bóc lột tình dục trẻ vị thành niên.
  • Cải cách hệ thống tư pháp vị thành niên và hệ thống tư pháp không bạo lực
  • Bảo vệ quyển của nạn nhân, bao gồm kiêm tra tất cả các bộ dụng cụ cưỡng hiếp
  • Cuộc đấu tranh chống lại đại dịch thuốc giảm đau gây nghiện
  • Chấm dứt việc bạo lực trong gia đình, và ngược đãi người cao tuổi

HÃY BỎ PHIẾU CHO

SUMMER STEPHAN

Chánh Biện Lý Quận San Diego

Xin hãy nhớ đi bầu thứ Ba, ngày 5 tháng 6 năm 2018

(Abraham To trả cho chi phí quảng cáo này.)

Revised – Radio Station – Summer Ads (English – Viet) – R 05.01.18