Văn Nghệ Cuối Tuần -Suối Tóc – Văn Phung – Cẩm Sa hát

Văn Nghệ Cuối Tuần

1/–Suối Tóc

– Văn Phụng – Hoà Âm: Sơn Long Khánh

–  ca sĩ: Cẩm Sa 

2/-     Sài Gòn Thuở Đó Làm Sao Quên

Nhạc Lê Khác Bình –

Ca sĩ:  Hữu Quang hát

và Nnh đệm đàn

 

3) –     Nỗi Lòng-  nhạc (Nguyễn Văn Khánh)

Như Ngọc Hoa hát 

Anh Sơn Long Khánh đệm đàn.