Văn Nghệ Địa Phương :- Bài hát: Anh Đi – Tiếng hát :Ngọc Tuyến

Bài hát Anh Đi

Ngọc Tuyến

– Nhạc Kim Dung – Hàa Âm Ngọc Châu – Tiếng hát Ngọc Tuyến