Văn Nghệ Địa Phương Cuối Tuần – Em Saigon -Nhạc: Nguyên Phan-MinhTuấn – Hữu Quang ca

Văn Nghệ Địa Phương Cuối Tuần

– Em Saigon

-Nhạc: Nguyên Phan-MinhTuấn

– Hữu Quang ca

-Hòa Âm Như Ngọc Hoa