Văn Nghệ Địa Phương- Đà Lạt Hoàng Hôn

Bên thềm lễ Giáng sinh  
Quang Anh – Bài Thánh Ca Buồn

Preview YouTube video Bài thánh ca buồn – Quang Anh

Bài thánh ca buồn – Quang Anh

Preview YouTube video Tình người ngoại đạo – Quang Anh

Tình người ngoại đạo – Quang Anh