Văn Nghệ Địa Phương – Tuổi xa Người – Ngọc Tuyển hát

Văn Nghệ Địa Phương

Tuổi xa Người – Ngọc Tuyển hát- Hòa Âm : Ngọc Châu San Diego