Văn Nghệ Phương Xa Cuối Tuần- Với nhạc sĩ Lich Dường Trần và Nguyễn Thiện

Văn Nghệ Phương Xa Cuối Tuần – Nhạc Sĩ: Nguyễn Thiện và Lịch Đường Trần .

(Nhạc Sĩ Lịch Đường Trần)

 Ca sĩ : Kenny Nguyễn và Trần Quang.

1- Tình Thuở Học Trò – Nhạc Nguyện Thiện và Lịch Đường Trần – Ca sĩ :Trần Quang

 

2- Chuyện Tình Miền Quê -Nhạc Nguyễn Thiện-và Lịch Đường Trần – Ca sĩ: Kenny Nguyễn

 

3-Xuân Tình Én Bay- Nhạc Nguyễn Thiện và Lịch Đường Trần -Ca sĩ: Kenny Nguyễn

 

4- Cò Trắng Bay Xa – Nhạc :Nguyễn Thiện và Lịch  Đường Trần -Ca sĩ : Trần Quang