Văn Nghệ Phương Xa- Thơ Phong Trần -Nhạc Lịch Đường Trần Hawaii

Văn Nghệ Phương Xa

 

Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần  Hawaii-

Trích trong Tuyển Tập 3 của Nhạc Sĩ Lịch Đường Trần 

1/-Tạ Lổi Cùng Em-  Thơ Phong Trần -Nhạc Lịch Đường Trần 

Ca sĩ Tuấn Công

2/- Hoa Huệ Héo- Trích trong Tuyển Tập 3 -Thơ  Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần

Nhạc Lịch Đường Trần

Ca sĩ : Henry Nguyễn